Raporun dördüncü sisteminde Başkan Kim Jong Un gözden geçirilen dönem boyunca Partiyi geliştirme çalışmalarında kazanılan başarıları özetlemekte ve zamanın gerektirdiği şekilde ve gelişen gerçeklikte Parti çalışmasını iyileştirmede ortaya çıkan görevleri ve izlenecek rotayı ortaya koymaktadır.

Rapor, incelenen dönemde Parti çalışmalarında elde edilen değerli başarılar olduğunu değerlendirmesini yaptı; Parti Merkez Komitesinin birleşik önderlik sisteminin tüm Partide sağlam bir şekilde kurulduğunu, Partinin mücadele etkinliği ve önderlik yeteneğinin önemli ölçüde geliştiğini ve Partinin temelleri kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenlendi ve geliştirildi.

Rapor, KİP’in siyasi yaklaşım olarak önce insan ilkesine ilişkin misyonunu ve görevini tam olarak yerine getirdiğini belirtti.

Partinin mücadele etkinliği ve önderlik yeteneği istikrarlı bir şekilde geliştiğinde, sosyalizmi kurma davası, her türlü engele ve zorluğa rağmen halkın mutlak güveni içinde her zaman cesaretle zafere götürülebilir – bu, Partinin son beş yıldaki çalışmalarının ana değerlendirmesi ve Parti çalışmalarında kazanılan değerli deneyimdir.

Rapor, Kore devriminin yeni gelişim ve sıçrama dönemine girdiği mevcut duruma paralel olarak Parti çalışmalarına radikal yenilikler getirmek için önemli görevler ve yollar ortaya koyuyor.

Yekpare bir önderlik sistemi kurmaya ve onu daha da geliştirmeye birincil önem vermenin ilk görev olduğunu açıkladı.

Raporda da belirtildiği üzere Parti örgütleri ve yetkilileri, Parti Merkez Komitesinin mutlak otoritesini her zaman ve her yerde sağlamalı ve kararlı bir şekilde korumalıdır. Parti Merkez Komitesinin otoritesini zayıflatma yönündeki en ufak bir eğilime bile asla müsamaha göstermemeli veya hoşgörü ile yaklaşmamalı, aksine karşı tavizsiz mücadele vermelidirler.

Partinin önderlik başarılarını savunma ve yüceltme çabalarını tutarlı bir şekilde ilerletmeli, özellikle önderliğin istenilen seviyede başarı elde edemediği ve büyük önderler tarafından denetlenen birimlere estetik yapılmalı ve bunların Parti politikalarını gerçekleştirilmesinde örnek birimler olmalarını sağlamalıdırlar.

Parti örgütleri, Parti politikalarını uygulamak için çalışmaları titizlikle örgütlemeli, nasıl yapıldığını ayrıntılı olarak öğrenmeli ve politikaları tam olarak uygulamak için gözden geçirmelidir.

Raporda, Parti’nin iç işlerini etkin bir şekilde yaparak, düşüncede birliği ve devrimci safları her şekilde pekiştirmek önemli bir görev olarak gündeme getirildi.

Rapor, ideolojik olarak yozlaşmalarını önlemek için büyük çaba harcanarak kadroların kademeleri, Partinin sert çekirdeğini ve devrimin önde gelen görevlileri, oluşturulurken verilen eğitimin güçlendirilmesi ve bu kadroların üzerindeki kontrolün sıkı tutulması gerektiğinin; diğer herkes tarafından tanınan insanların dikkatle seçildiği Parti üyeliğini artırma ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalarak Parti saflarının kalitesini artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Rapor, partinin alt kademeli örgütleri olan birincil Parti örgütlerini ve Parti hücrelerini güçlendirmek için büyük çabaları, Parti çalışmaları zincirinin ana bir halkası olarak Parti yaşamının örgütlenmesi ve rehberliği ile etkin bir şekilde ilerlemeye devam etme ve kitlelerle birlikte çalışmaya yoğunlaşarak geniş kitleleri  daha da sıkı bir şekilde Parti’nin saflarına çekme ihtiyacının altını çizdi.

Partinin ideolojik çalışması, devrime önderlik eden Partinin temel görevlerinden biridir; aynı zamanda Partinin devrime ve kuruluşa öncülük ettiği dönem boyunca ihmal edilmemesi gereken önemli bir çalışmadır.

Rapor, gelişen gerçeklikle uyumlu olacak şekilde Parti ideolojik çalışmasında üniter yönetim ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalma, Parti istihbarat alanında ortaya çıkan köklü eksiklikleri düzeltme ve ideolojik eğitim çalışma biçimlerini ve yollarını kökten iyileştirme görevlerini ortaya koydu.

Aynı zamanda, devrim ve kuruluş konusunda Parti önderliğini ve politika odaklı önderliği güçlendirme görevini de ortaya koydu; Parti komitelerinin, ilgili birimlerin siyasi sorumlularının kalitesinin artırılması ve rollerinin geliştirilmesi gereğini vurguladı; Parti örgütlerinin, doğru kararlar alma ve bunları koşulsuz uygulama şeklindeki devrimci özellikleri tesis etme ihtiyacını ve bunların, idari işlevler üstlenmek ve başkalarına önderlik etmek yerine onların arkasına takılma muhafazakarlığı gibi uygulamalara karşı kendilerini derinlemesine korurken, tüm sorunları Parti’nin yöntemiyle, siyasi yöntemle çözme ihtiyacının altını çizdi.

Rapor, Parti çalışmasını temelden iyileştirmenin yollarını ortaya koydu.

Her şeyden önce, akla yatkın olmayan Parti çalışma sistemi ve yöntemleri, gelişen gerçeklik doğrultusunda ortadan kaldırılmalı ve Parti işinin yerini, Partinin insanlar cennette yaşıyormuşçasına şeklindeki düşüncesine sadık; halka yönelik ve uygun iş almalıdır.

Halka yönelik ve gerçekçi karakter Parti çalışmasına ne kadar derinlemesine uygulanırsa, tüm parti gerçeğe ve doğrulara o kadar yaklaşır ve Partinin savaş etkinliği o kadar başarılı bir şekilde iki katına çıkar – bunlar rapordaki önemli anafikirlerdir.

Rapor, iktidarı kötüye kullanmanın, bürokrasinin, usulsüzlüklerin ve yolsuzluğun Partinin şu anda karşısında en sıkı şekilde koruması gereken ve birincil mücadele hedefleri olduğunu ve Parti örgütlerinin bunların esamesine bile karşı uzlaşmaz bir mücadele yürütmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Eleştiriyi yoğunlaştırma, ideolojik mücadele, inceleme ve işlevlere göre çalışmanın devrimci disiplininin iyice kurulması çağrısında bulunan rapor, bunun Parti görevlilerinin düzeyini ve becerilerini istikrarlı bir şekilde iyileştirmek için Parti çalışmasını geliştirmenin bir yolu olduğunu vurguladı.

Raporun son bölümünde Başkan, rapor aracılığıyla Parti Merkez Komitesinin çalışmalarına ilişkin çalışmalarımızdaki başarılar, eksiklikler, bunların nedenleri ve verdikleri dersler ile gelecekteki mücadele yönelimi ve ayrıntılı yollar hakkında derinlemesine bir kavrayış sunulduğunu; kolektif tartışma yoluyla stratejik ve taktik politikaları ortak görüşlere dayalı olarak teyit etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Tüm delegelerin, raporda ele alınan konular üzerine Parti’nin önderlik fikri doğrultusunda ve yüksek bir Parti sorumluluğu duygusuyla derinlemesine bir inceleme ve tartışma yapmaları beklentisini dile getirdi ve onları; sosyalist kuruluşta yeni bir sıçrama ve zafer için, büyük devletimiz ve büyük halkımız için, büyük Kimilsungizm-Kimjongilizm’in yükselen bayrağı altında Parti Merkez Komitesi etrafında yakın bir şekilde birleşerek hararetle çalışma çağrısında bulundu.

Başkan’ın Parti ve devrimle ilgili genel çalışmalarda yeni bir yükseliş kaydetmek için önemli yönergeleri kapsamlı bir şekilde açıklayan tarihi raporu, kongreye katılan tüm katılımcıların tam desteğini ve onayını aldı ve sosyalist davamızın muzaffer ilerleyişine ve parlak geleceğine güven kattı.

KİP’in 7. Merkez Komitesi’nin çalışmaları hakkındaki Başkan’ın sunduğu rapor, KİP’in kutsal tarihçesinde, Juche devrimini, büyük ideolojisi ve önderliğindeki görkemli yolda en parlak zafere götüren kalıcı bir anıt olarak her zaman parlayacak.

Raporun ayrıntılı metni, her düzeydeki Parti kuruluşlarına iç kullanım için bir metin olarak dağıtılacaktır.

Çeviri: Duygu Becerik – Reşat Onur Kurt – Öznur Çetin