Sosyalist kuruluşta sürekli yeni zaferler kazanmak için mücadelenin ve görevlerin doğru yönüne net bir şekilde karar vermek ve bunun için önemli önlemler almak, KİP 8. Kongresi tarafından ortaya konulan önemli bir görevdir.

Başkan raporunun ikinci sisteminde, ekonomik ve kültürel yapılanmayı, milli savunmanın inşasını, devlet ve toplum yönetimini ve emekçi örgütlerinin incelenen dönemdeki çalışmalarını analiz edip gözden geçirerek, ağırlıklı olarak ve bu işlerdeki hataları ve alınan dersleri ele aldı. Ayrıca gelecekte yeni ilerlemeler ve gelişmeler kaydetmek için önemli görevler ortaya koydu.

Her şeyden önce, ulusal ekonomik kalkınma için 5 yıllık stratejinin ve yeni bir uzun vadeli planın uygulanmasına yönelik çalışmadaki mevcut durumun katı ve ayrıntılı bir analizini yaptı.

Rapor, ulusal ekonominin büyümesi için hedeflere ulaşmanın ciddi derecede geciktiği ve insanların yaşam standardının, ciddi ve sürmekte olan dış ve iç durumlar ve beklenmedik zorluklar sebebiyle ekonomik çalışmanın devrimci iyileştirmesindeki başarısızlık nedeniyle dikkate değer ölçüde iyileştirilemediği gerçeğinin sert bir tespitini yaptı. Aynı zamanda farklı sektörlerdeki depresyon ve nedenlerine de değindi.

Ulusal ekonomik kalkınma için 5 yıllık stratejinin uygulanmasını etkileyen öznel ve nesnel faktörleri analiz ederek, ABD ve diğer düşman güçlerin uyguladıkları en barbarca yaptırım ve ablukalarının sonucuna nesnel bir faktör olarak işaret etti.

Ayrıca, her yıl ülkeyi vuran korkunç doğal afetler ve geçen yıl patlak veren uzun süreli küresel halk sağlığı krizi, ekonomik çalışmanın önündeki ciddi engeller olarak nitelendirildi.

Raporda, bu tür engeller nedeniyle, ulusal ekonomik kalkınma için 5 yıllık stratejinin uygulanmasında ekonominin ana sektörlerini iyileştirmek için planlanan devlet yatırımları ve arzın düzgün bir şekilde yürütülemediği belirtildi.

Rapor, incelenen dönemde ulusal ekonomik kalkınmaya yönelik 5 yıllık stratejinin yerine getirilmemesinin nedenine ilişkin Parti Merkez Komitesi’nin bir analizini ve değerlendirmesini yaptı; vardığı yargıya göre, eğer başarısızlık mazereti nesnel koşullarda bulunursa hiçbir şey yapılamaz ve itici gücün eylemi ve rolü gereksiz olur ve olumsuz dış etken ortadan kalkmadıkça devrimci mücadeleyi ve inşayı hızlandırmak imkansızdır.

Parti Merkez Komitesi, ulusal ekonomik kalkınma için 5 yıllık stratejinin bilimsel hesaplamalara ve gerekçelere dayalı olarak düzgün bir şekilde oluşturulmadığını inceleyerek; bilim ve teknolojinin ülkenin ekonomik çalışmasını ilerletmede fiilen rol oynamadığını, irrasyonel ekonomik çalışma sistemini ve disiplini yeniden düzenleme ve güçlendirme çalışmalarının gerektiği gibi yapılmadığını.

Raporda, mevcut yanlış ideolojik bakış açısına, sorumsuz çalışma tutumuna, beceriksizliğe ve eskimiş çalışma tarzını tamamen değiştirmeden ülke ekonomisini canlandırmanın imkansız olduğu şeklinde alınan temel derse atıfta bulundu.

Partinin genel çalışmasını ve devleti başarılı bir şekilde; yeni inovasyonları, cesur yaratıcılıkları ve istikrarlı ilerlemeyi hedefleyen; modası geçmiş çalışma sistemlerini, mantıksız ve verimsiz çalışma biçimini ve ilerlememizi bozan engelleri kararlılıkla terk eden bir çalışma haline getirmek için adım atma ihtiyacını vurgulayan rapor; ancak bunu yaparak, ulusal ekonominin gelecekteki uzun vadeli hedeflerine ulaşma mücadelesi de dahil olmak üzere, sosyalist kuruluş mücadelemizi, halka önemli ölçüde refah sağlayan büyük devrimci çalışmaya dönüştürmenin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Rapor, gelecekteki beş yıl için ekonomik alanda mücadele stratejisini net bir şekilde ortaya koydu.

Partimizin mevcut aşamadaki ekonomik stratejisinin yeniden düzenleme ve güçlendirme olduğunu ve ekonomimizi normal bir yola sokmayı hedeflediğini, yani ekonomimizi herhangi bir dış faktörden etkilenmeden, ekonomik çalışma sistemi ile sektörler arasındaki organik ilişkileri yeniden düzenleyerek ve kendi kendini destekleyen temellerin güçlendirilmesi çalışmalarına devam ederek sorunsuz bir şekilde işletmeyi amaçladığını vurguladı.

Ulusal ekonomik kalkınma için 5 yıllık planın genel yönelimi, genel ulusal ekonomiyi harekete geçirmek için sağlam bir temel oluşturmak ve insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için çabaları ekonomik kalkınmanın ana bağlantılarına yoğunlaştırmaktır.

Yeni 5 yıllık planın ana görevi, metal endüstrisi ile kimya endüstrisine yapılacak yatırımlara, ulusal ekonominin tüm sektörlerinde üretimi normalleştirmek için temel bağlayıcı halkalar olarak odaklanmak; tüketim malları üretimini artırmak için tarımsal alanda malzeme ve teknik temelleri birleştirmek ve hafif sanayi alanına yeteri kadar hammadde ve diğer malzemeleri tedarik etmek olarak belirlendi.

Rapor, ulusal ekonominin mevcut durumu ve potansiyeli temelinde; istikrarlı ekonomik büyümeyi ve insanların yaşam standartlarının hareketli bir şekilde iyileştirilmesine doğru ilerlemeyi hedefleyen yeni beş yıllık planı tartışmaya açtı.

Yeni 5 yıllık plan esasında, ülkenin ekonomik merkezi olarak Kabine’nin, ekonomik çalışma için Kabine sorumluluğu sistemini ve Kabine merkezli sistemi düzgün şekilde uygulamasını; ülkenin ekonomisinin temel yaşam çizgisini ve bütünlüğünü güçlendirme çalışmalarını sıkı bir şekilde hızlandırmasını, ekonomi yönetimini kesin bir şekilde iyileştirmeyi, bilim ve teknoloji sayesinde hammaddelerin ve diğer malzemelerin üretiminin normalleştirmesini, yeniden yapılandırılmasını, modernleştirilmesini ve yerelden tedarik edilmesini aktif bir şekilde teşvik etmesini, dış ekonomik faaliyetleri, kendi kendine yeten ekonominin temelini ve potansiyelini güçlendirmeye yönlendirmesini öngörüyor.

Ve yeni plan, devlet ekonomisinin kendi kendine yeten yapısını mükemmelleştirme, ithalata bağımlılık oranını düşürme ve gerçek olasılıkları dikkate alarak insanların yaşamını istikrarlı hale getirme talebini yansıtıyordu.

Planın ana tohumu ve teması, her zaman olduğu gibi, kendine güven ve kendi kendine yeterliliktir.

Gelişmekte olan devrimimizin gereklerinden ve sosyalist kuruluşun acil ihtiyaçlarından, yeni uzun vadeli plan döneminde kendine güven; ülke çapında, planlı ve bilimsel özgüvene dönüşmelidir.

Başkan Kim Jong Un raporunda, başlıca ekonomik sektörlerin mevcut durumuna ve bunların yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi konularına ayrıntılı olarak yer verdi.

Rapor, ulusal ekonominin yaşam çizgisini oluşturan ve genel ekonomik kalkınma ve insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi için öncelikli olarak desteklenmesi gereken temel sanayi alanının durumunu ve yeniden düzenleme ve gelişme yollarını sundu.

Juche demir üretim sistemini teknolojik olarak mükemmelleştirilmesi ve metal sanayi alanında demir ve çelik üretimini radikal bir şekilde artırmak için kapasitenin genişletilmesi vurgulandı.

Yeni beş yıllık planda bahsedilen demir-çelik üretim hedefine ulaşmak için büyük demir ve çelik fabrikalarında mevcut üretim süreçlerinin ileri teknoloji ile donatılması ve genişletilmesi için bilimsel ve teknolojik sorunların çözülmesinin; enerji tasarrufu sağlayan yeni demir yüksek fırınları inşa ederek üretim kapasitesinin artırılmasının; pik demir üretimi demir cevheri üretimini canlandırmanın ve kuzey bölgelerdeki kahverengi kömürü kullanmanın gerektiği kaydedildi.

Rapor ayrıca, kendi kendini yeten ekonominin kuruluşu ve insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi için cankurtaran halatı gibi olan ve ülkenin ana sanayisi olan kimya endüstrisinin gelişim yönünden de söz etti.

Yeni beş yıllık plan döneminde kimya endüstrisinin temel görevi, kendi teknisyen gücümüzü oluşturmaya öncelik vermek, ülke kimya endüstrisinin yapısını iyileştirmek, ekonomik kuruluş ve insanların yaşam standartlarının yükseltilmesi için gereken kimyasal madde üretimini büyük ölçüde artırmaktır.

Kimya endüstrisi alanı, Juche merkezli kimya endüstrisi kurma mücadelesinin tüm sürecini, güncel teknolojinin üstünlüğünü sağlam bir şekilde elinde tutma süreci haline getirmeyi ve ülkenin kimya endüstrisinin yapısını kendi hammaddelerimize dayanan Juche merkezli endüstriye dönüştürmeyi temin etmek zorundadır.

Rapor, kendi kendine yeten ekonominin temel gücü olan elektrik üretiminin artırılmasını, ekonomik kuruluşu hızlandırmanın ve insanların yaşam standartlarını yükseltmenin bir ön şartı olarak belirledi.

Yeni beş yıllık plan döneminde elektrik enerjisi endüstrisinin karşı karşıya olduğu en önemli görev, genel üretim temelini yeniden düzenlemek ve güçlendirmek ve bu temeli uzun vadeli olarak genişletmek ve aynı zamanda ulusal ekonominin ve insanların maddi ve kültürel yaşamını istikrarlı gelişimini güvenilir bir şekilde sağlamak için acil elektrik talebini karşılamaya yönelik üretimi artırma dürtüsünü sürdürmektir.

Raporda, devlet çabalarını uzun vadeli ve orta vadeli stratejiler altında gelgit elektrik santrallerinin inşasına yoğunlaştırmaya, uzun menzilli taleplerle ve sübjektif ve objektif değişikliklerle başa çıkmak için atom endüstrisinin kurulmasını gerçek anlamda, ciddi bir şekilde başlatmaya yönelik planlardan bahsedildi.

Kendi kendine yeten ekonominin gelişmesi için bir önemli kalelerden olan kömür endüstrisinin gelişmesine yönelik önemli konulara vurgu yaptı.

Kömür sanayi sahasına yoğun bir şekilde ekipman, malzeme, emek ve fon sağlama işini cesurca ortaya koyma ve güçlü bir şekilde ilerletme meselesi, kömür sanayi alanında arama ve tünel açmaya öncelik vererek daha fazla kömür ocağı sağlama meselesi, yumuşak kömür endüstrisinin gelişimine çaba sarf edilmesi meselesi, kömür üretiminin artırılması için öncelikli görev olarak kömür madencilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarını ileriye götürme ve kömürün etkin kullanımı için tedbirler alma meselesi; raporda ele alındı.

Rapor, makine endüstrisini, genel ekonomik sektörlere öncülük eden ve yönlendiren önemli endüstri sektörü olarak tanımladı ve ülkenin makine endüstrisinin karşı karşıya olduğu mevcut durumu ve nedenini araştırdıktan sonra, geliştirmede derhal takip edilecek rotayı ortaya koydu.

Yeni beş yıllık plan döneminde makine sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu temel görev, ülkenin makine sanayisini temelde sağlam bir sanayi haline getirmek ve onu geliştirme ve yaratma odaklı bir sanayi haline getirmektir.

Makine sanayi sektörü, takım tezgahı, vagonlar, inşaat makinesi, elektrikli makine, madencilik makinesi ve hidrolik makine dahil olmak üzere modern ve verimli makine ürünlerini olumlu yönde geliştirmeli ve üretmelidir.

Raporda, ulusal ekonominin normal gelişimi için madencilik sektörüne önem verilmesine ve onu desteklenmesine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Yeni beş yıllık plan döneminde madencilik endüstrisi sektörünün temel görevi, üretim altyapısını güçlendirmek ve genişletmek ve aslen demir dışı metal ve metal dışı mineraller için ulusal ekonominin ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Bu amaçla, jeolojik arama sektöründeki gücün artırılması, ülkenin yeraltı doğal kaynaklarının birleşik ve etkin bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması, çalışmalarının gerçekçi bir şekilde teşvik edilmesi ve maden ocaklarının, dökümhanelerin ve madencilik sektöründeki fabrikaların üretim kapasitesinin genişletilmesi gerekmektedir.

Raporda, ormancılık sektörünün kendi maddi ve teknolojik altyapısını güçlendirmesi ve kereste üretimi ile ağaçlandırma dengesini korurken ülke ekonomisinin kereste ihtiyacını tatmin edici bir şekilde karşılaması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda bahsedilen ana sanayi sektörlerinin kalkınma yönelimi, kendi kendine yeten ekonominin potansiyelini ve gücünü daha da artırarak genel ekonomik kuruluşu güçlü bir şekilde çekmenin bilimsel ve yenilikçi yolunu gösterdi ve aynı zamanda her koşulda ve ortamda ekonominin sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi garanti eden sağlam bir politika da sundu.

Rapor, ulaştırma alanındaki mevcut duruma ve bariz bir gelişme sağlamak için yapılması gereken görevlerden bahsetti.

Yeni beş yıllık plan döneminde demiryolu taşımacılığı alanının temel hedefi, demiryollarının modernizasyonunu olumlu bir şekilde teşvik etmek, ulaşımı devrimci bir şekilde iyileştirmek ve böylece demiryolu taşımacılığı ihtiyacını tatmin edici bir şekilde karşılamaktır.

Demiryolu taşımacılığı alanı, demiryollarının güvenliğini sağlamalı ve onları ağır hizmet sunmaya uygun haline getirmeli, standart demiryollarının bölümlerini artırmalı ve dahası, tüm demiryollarının planlı bir şekilde yeniden döşenmesi çalışmalarına kararlı bir şekilde devam etmelidir.

Aynı zamanda, Pyongyang Metrosu’nun yenilenmesi ve istasyonlarının modernizasyonu için projeler ilerletilmeli ve idare ve operasyon seviyesi kararlı bir şekilde yükseltilmelidir.

Kara ve deniz taşımacılığı alanı; gemi inşa teknolojisinin gelişimine yönelik dünya trendine uygun büyük kargo gemileri yapmaya devam etme, otomotiv taşımacılığının kapsamlı yönetim sistemini oluşturma ve nakliye yönetimini kolaylaştırmak ve nakliyat üzerindeki yoğunluğu hafifletmek için IT [bilişim teknolojileri –Ç.N.]  temeline yerleştirme görevleriyle karşı karşıya kaldı.

Yeni tip metro treni, troleybüs, tramvay ve yolcu otobüsü dahil olmak üzere daha fazla toplu taşıma aracı üretmek ve insanlara daha çok kolaylık sağlamak gerekiyor.

Rapor, incelenen dönemde inşaat alanında yapılan dikkat çekici gelişme ve başarıları değerlendirdi, bir dizi sapmaya işaret etti, yeni görevler ve hedefler ortaya çıkardı.

Yeni beş yıllık plan döneminde inşaat sektörünün karşı karşıya olduğu temel görev, insanlara daha yüksek medeni yaşam koşulları sağlamak ve ülkenin görünümünü kökten değiştirmek için konut inşaatı da dahil olmak üzere başkentin inşaatını kitlesel olarak gerçekleştirmektir.

İnşaat alanı, iki cepheyi aynı anda güçlü bir şekilde ilerletmelidir; ülkenin ekonomik temelini güçlendirmeye yönelik endüstriyel inşaat ve halkın maddi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik inşaat.

İnşaat sektörü; Pyongyang’da 50.000 dairenin inşasına yoğunlaşarak, bu yıldan başlayarak her yıl 10.000 dairelik konut inşa etmek için yıllık planlar hazırlamalı, planların uygulanması için inşaat operasyonunu ve rehberliğini titizlikle örgütlemeli ve böylece Pyongyang vatandaşları için temel olarak konut sorununu çözmelidir.

Büyük bir işçi grubunun yaşadığı, demir dışı maden üretiminde önde gelen Komdok bölgesinde 25.000 konut inşa edilmeli ve böylece dünyada benzeri olmayan bir madencilik şehri inşa edilmelidir.

İnşaat makinesi fabrikalarında güçlü profesyonel inşaat birimleri oluşturmak ve inşaat için gerekli ekipman, dişliler ve araçları aktif olarak geliştirmek ve üretmek mecburiyetindeyiz.

Rapor, inşaatın görülmemiş bir hızda ilerlediği dönemin gerekliliğine ayak uydurarak inşaat malzemeleri endüstrisini daha da geliştirmek için görevler belirledi.

Yeni beş yıllık plan döneminde yapı malzemeleri endüstrisinin karşı karşıya olduğu temel görevler, 8 milyon ton çimento üretme hedefine ulaşmak ve bitirme yapı malzemelerinin kendi kendine yeterliliğini sağlamaktır.

Mevcut çimento fabrikalarının yenilemek ve aynı zamanda uygun malzeme, güç ve nakliye koşullarının olduğu alanlarda ileri teknolojinin tanıtıldığı büyük kapasiteli yeni çimento fabrikalarının kurulması ve böylece ülkenin çimento üretim kapasitesinin daha da artırılması gerekmektedir.

Binaların görünümünü belirleyen bitirme yapı malzemeleri talebini karşılamak için yerel üretimde çok çalışmak, yerelde mevcut hammaddelerle boya ve distemper boya üretmek için temelleri daha sağlam bir şekilde güçlendirmek, çatı kaplama malzemeleri üretiminin teknolojisini geliştirmek ve ürünlerin kalitelerini yükseltmek zorunludur.

Dünya mimari gelişim trendlerine uygun olarak daha çok sıfır-karbon ve sıfır-enerji binaları inşa etmek için iyi düşünülmüş bir plan altında yapı malzemeleri üretme hazırlıklarını doğru bir şekilde sürdürülmesi ve tüm illerin, yerel olarak mevcut malzemelerden faydalanan çeşitli karlı inşaat malzemesi üretim üsleri inşa ederek çeşitli yapı malzemelerini üretmesi gerekiyor.

Rapor, iletişim alanının ileriye yönelik kesintisiz sıçramalar kaydetmesi ve çağın taleplerine olumlu yanıt veren yenilikler yapması için gereken görevleri ortaya koyuyor.

İletişim alanı, altyapısının teknik güncellemesini hızlandırmalı ve ilgili teknolojiyi geliştirerek mümkün olan en kısa sürede mobil iletişimleri yeni nesil versiyonlarına dönüştürmelidir.

Kablolu yayın ve TV yayın sistemlerinin yeniden düzenlenmesi, ilgili teknolojinin daha üst bir seviyeye çıkarılması ve şehirlerden, uzak dağ köylerine kadar ülkenin her yerindeki insanlara daha iyi kültürel ve duygusal yaşamın tadını çıkarabilmeleri için bütün koşulların sağlanması gerekiyor.

Rapor, devlet tarafından işletilen ticaretin geliştirilmesini ve kamusal hizmet ile refah hizmetlerinin sosyalist doğasını korumasını çok acil bir konu olarak ortaya koydu ve adına sadık kalarak, ticaretimizi halkın yaşamını desteklemek ve onların maddi refahını teşvik etmek için kamu hizmeti faaliyetlerine geri döndürme görevlerini ortaya koydu.

Şu anda ticaretimizin kesinlikle yerine getirmesi gereken önemli görevler, genel ticaret hizmeti faaliyetlerinde devletin öncü rolünü ve kontrolünü yeniden sağlamak ve halka hizmet eden sosyalist ticaretin doğasını korumaktır.

Ticaret hizmet birimleri, doğru yönetim stratejisi ile hizmet faaliyetlerini popüler, kültürel, modern ve çok çeşitli bir zemine oturtmalı ve böylelikle bize özgü tarzda yeni sosyalist hizmet kültürü oluşturmalıdır.

Rapor, arazi yönetimi ve ekolojik çevrenin korunmasını, halkın yaşamını ve sağlığını korumak ve ülkenin dağ ve nehirlerinin daha iyi görünmesini sağlamak için önemli işler ve ülkenin geleceği ile ilgili stratejik bir çalışma olarak sundu.

Yeni beş yıllık planda arazi yönetimi alanının karşı karşıya olduğu görevler, arazi geliştirme ve ekolojik çevrenin korunmasında belirleyici bir ilerleme sağlamak, böylece tüm ülkeyi sosyalist bir masal diyarına, İşçi Partisi dönemini temsil eden güzel bir ülkeye dönüştürme çabalarını istikrarlı bir şekilde ilerletmektir.

Ormanlar da dahil olmak üzere ekolojik çevrenin genel durumunun araştırılması ve kavranması, mevsimsel ve yıllık değişim analiz sonuçlarına göre doğru ve hızlı yanıt verilmesi, arazi ve çevrenin korunmasına ilişkin yasa ve yönetmeliklerin uygun şekilde oluşturulması ve bunların sıkı bir şekilde uygulanması, çabaları orman ve su korumaya yönlendirerek doğal afetlerin önlenmesi, yol yapımına ve yönetimine istikrarlı şekilde çaba sarf edilmesi, halkın ve toprağın yaşamıyla güvenliğini korumak için doğu ve batı kıyı inşaatının ulusal bir proje olarak büyük ölçüde ilerletilmesi, ülkenin kıyı bölgelerine bir deniz ülkesine yakışacak şekilde çeki düzen vermek konularına işaret etti.

Raporda, A’dan Z’ye insanların yaşamlarıyla doğrudan bağlantılı olan şehir yönetimi alanındaki çalışmanın önemi vurgulandı ve ilgili görevler tespit etti.

Şehir yönetimi alanı; konutların onarımı için sıkı önlemler almalı, içme suyu üretme kapasitesini artırmalı ve bu üretimin kalitesini yükseltmeli, çevre kirliliğini önlemek için yeni kanalizasyon arıtma tesisleri inşa etmelidir.

Ağaçlandırma tasarımının seviyesini kararlı bir şekilde yükseltmek, parklara ve rekreasyon alanlarına çeki düzen vermek ve iyi ağaç, çiçek ve sürünen bitki türlerini uyumlu bir şekilde dikmek, şehirlere botoks yapmak için gereklidir.

Dış ekonomik çalışma ve ülkenin öznel ve nesnel koşulları ile ortamının ayrıntılı bir analizine dayanarak rapor, dış ekonomik alanda bilimsel bir strateji oluşturmak ve dış ekonomik çalışmayı bilinçli olarak geliştirmek için rota belirlenmesi konularını gündeme getirdi.

Rapor, insanımıza daha medeni bir yaşam sağlamak ve devletimizin sürekli değişen görünümünü dünyaya göstermek için önemli bir çalışma alanı olarak turizmin canlandırılmasını önerdi.

Turistik tatil beldelerine çeki düzen vermek, reklam yöntemlerini geliştirmek ve çeşitli yollarla turist kursları ve rehberliği düzenlemek gereklidir.

Kumgang Dağı bölgesini tarzımızın modern kültürel turizm beldesine dönüştürmek de önemlidir.

Rapor, Kosong Limanı’nın bir iskelesinde bulunan Haegumgang Oteli de dahil olmak üzere tüm tesislerin kaldırılması ve harika bir manzarası olan Kumgang Dağı’na çok yakışacak ve halkımızın duygusal ve estetik duygularını yansıtacak, tarzımıza özgü tipik mimariye sahip binaların inşa edilmesi görevlerini ileri sürdü.

Kumgang Dağı turistik alanının geliştirilmesi için hazırlanan ana plana göre, Kosong Limanı kıyı turizm bölgesinin, Pirobong dağcılık turizm bölgesinin, Haegumgang kıyı parkı alanının ve spor kültür alanının kendine özgü bir şekilde inşa edilmesi çalışmaları yeni beş yıllık plan döneminde aşamalı olarak ve yıllık bazda yapılmalıdır.

Raporda önemli ölçüde, ekonomik yönetimi iyileştirme görevlerine değinildi.

Ulusal ekonomimiz, halkına hizmet eden, kendi kendine yeten ve planlı bir ekonomidir.

Ulusal ekonominin bağımsız, planlı ve halka yönelik özünü güçlendirmek için; devletin ekonomik düzenleyici işlevini güçlendirmek, ekonomik çalışmanın meyvelerinin halkın refahına yönlendirilmesini sağlama ilkesi üzerinden birleşik yönetimini gerçekleştirmek gerekir.

Sosyalist ekonominin yönetimini iyileştirmenin temel gereklilikleri ve rotası, toplumun efendisi olan halk kitlelerine odaklanılması ve halkın istek ve çıkarlarına öncelik verilmesidir.

Rapor ayrıca, ekonomik yönetimi iyileştirmenin temel taşı olarak, maliyetleri düşürmeye ve kaliteyi yükseltmeye sıkı bir şekilde bağlı kalınması ihtiyacını vurguladı.

Devletin ekonomiye rehberlik eden organları, sosyalist ekonominin yönetimini iyileştirmek için temel gereklilikler ve rota doğrultusunda ekonomiyi yeniden düzenleme ve güçlendirme çalışmalarını sıkı bir şekilde yürütmelidir.

Raporda, devletin ekonomik çalışma konusunda birleşik rehberliğini gerçekleştirmek için disiplini sıkılaştırma, birleşik istatistikler için ulusal sistemi güçlendirme, ulusal ekonominin ana damarlarını güçlendirmek için çalışmaları doğru bir şekilde ücretlendirme ve sanayi kuruluşlarının yönetim faaliyetlerinin koşullarını iyileştirme ihtiyacının altını çizdi.

Ekonomik verimliliği artırmak için üretici güçler makul bir şekilde yeniden dağıtılmalı, ekonomik sektörlerdeki zayıf halkalar ortaya çıkarılmalı ve ekonominin dengeli gelişmesi için acil olan sektörler, bir bütün olarak ulusal ekonomide ekonomik verimliliği artırmak için güçlendirilmelidir.

Planlama iyileştirilmeli ve ekonominin rasyonel bir şekilde yönetilmesi için finansman, para ve ücret dahil ekonomik kaldıraç doğru şekilde kullanılmalıdır.

Başlıca ekonomik sektörlerin mevcut durumu ve bunların yeniden düzenlenmesi ile geliştirilmesi hakkındaki raporda açıklığa kavuşturulan bilimsel analiz ve açık politikalar; kendi kendine yeten ekonominin maddi ve teknik temelini sağlamlaştırmak ve ekonomik kuruluşu dış ortamdaki değişikliklerden bağımsız olarak planlı ve istikrarlı bir şekilde ileri çekmek için güçlü pratik araçlar olarak ortaya koydu.

Başkan raporda Partimizin yeni beş yıllık plan döneminde; halkın yiyecek, giyim ve barınma ile ilgili sorunlarını ne pahasına olursa olsun çözme ve halkın net bir şekilde hissedebileceği pratik değişiklikler ve yenilikler yapma konusunda sarsılmaz kararlılığını açıkça beyan etti.

Rapor, halk için gıda tedarikini kararlı bir şekilde çözme amacıyla tarımsal üretimi artıracak, ileriye yönelik önlemler ortaya koydu.

Beş yıllık planda tarım sektörünün karşısındaki ana hedef, Parti tarafından halihazırda ortaya koyulan tahıl üretimindeki üstünlüğe koşulsuz olarak ulaşmak ve tarımın sürdürülebilir gelişimi için maddi ve teknik temeli sağlamlaştırmaktır.

Tarımsal üretimi artırmak için; tohum seçiminde, bilimsel tarımda, düşük verimli tarlalarda üretimde artışta, yeni arazi ekiminde ve gelgit bölgelerinin ıslahında büyük çaba sarf etmek; tarım, hayvancılık ve meyve yetiştiriciliğini geliştirmek; tarımın sulama ve makineleşmesini önemli stratejik görevler olarak sıkı bir şekilde belirlemek önemlidir.

Raporda, elverişsiz iklim ve hava koşullarına rağmen tarımsal üretimin güvenli bir şekilde büyümesini sağlamak, tarım işçilerinin üretime yönelik gayretini artırmak ve kırsal kesime devlet yardımını güçlendirmek için bilimsel ve teknik önlemler alınması ve maddi ve teknolojik temellerin atılması gibi somut politika meseleleri vurgulandı.

Tarım sektörü önünde konulan önemli hedefler, gıdada kendi kendine yeterliliği sağlamak ve sosyalist kuruluşu hızlandırmak için ne pahasına olursa olsun yapılması gereken önemli devlet işleridir.

Rapor, insanlara zengin ve son derece medeni bir yaşam sağlamada mutlak bir paya sahip olan hafif sanayinin önemine ve gelişiminin yönüne değindi.

Hafif sanayi alanı, hammaddelerin ve diğer malzemelerin yerel olarak tedarik edilmesini ve geri dönüşümün sağlanması, bunların bir yaşam hattı olarak görülmesi ve zayıf alanların ve süreçlerin güçlendirilerek ve şu anda mevcut olmayanların kurularak istikrarlı bir şekilde tamamlanması için verili ana rotayla modernizasyonu hızlandırma görevleriyle karşı karşıyadır.

Ayrıca, niceliğe değil niteliğe öncelik verme ilkesine dayalı olarak malların kalitesini yükseltme ve çabaları yeni malların geliştirilmesine yönlendirme meselesi de vurgulandı.

Rapor, balıkçılık sektörünü insanların beslenmesiyle doğrudan ilgili üç alandan biri olarak tanımladı.

Balıkçılık sektörü, balıkçı teknelerini ve araçlarını modernize etmeli, balıkçılığı bilimsel bir temele oturtmalı ve güvenilir balıkçılık istasyonları ve gemi tamir alanları inşa etmelidir.

Deniz ve tatlı su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması çalışmalarını büyük ölçüde planlı bir şekilde yürütmek, büyük bir balık yetiştiriciliği ve balıkçılık ürünleri yetiştiriciliği başlatarak deniz ürünleri üretimini sistematik olarak artırmak gerekmektedir.

Şehirlerin ve ilçelerin kendine yeten ve çok yönlü kalkınması için önemli politika konuları, raporda gündeme geldi.

Sosyalist kuruluşta Partimizin istikrarlı stratejik politikası, devrimci konumu pekiştirmektir ve sağlam temeller olarak şehirleri ve ilçeleri tayin ederek kırsal yönetimin ve yerel ekonominin gelişmesi ve halkın yaşam standardının iyileştirilmesi davasını ilerletmektir.

Şehirler ve ilçeler, Parti politikalarımızın uygulanmasında en düşük kademedeki birimler, kırsal ekonomiye ve yerel ekonomiye rehberlik eden bölgesel üsler ve ülkenin genel kalkınmasını destekleyen güçlü kalelerdir.

Raporda şehirleri ve ilçeleri güçlendirmek için açıklığa kavuşturulan genel amaç, her şehir ve ilçeyi son derece medeni ve müreffeh sosyalist devletin stratejik temellerine ve kendine özgü özelliklere sahip gelişmiş bölgelere dönüştürmektir.

Şehirler ve ilçeler, kalkınma stratejilerini ve uzun vadeli hedeflerini gerçekçi bir şekilde, bölgesel özelliklerine uygun olarak belirlemeli ve bunları amaçlı ve bilinçli, planlı ve yıllık olarak istikrarlı bir şekilde yürütmelidir.

Kırsal alanlara özgü kültürel gelişme ve kendimize özgü tarzdaki yeni kalkınma çabaları, “Yeni Zafere Doğru İleri!” sloganını başımızın üstünde tutarak sosyalist kırsal kuruluşa yöneltilerek yapılmalıdır.

Kırsal inşaatın uzun vadeli hedefleri, kırsal alanlarda üç devrimi ilerletmek ve Sosyalist Kırsal Sorunu Tezini iyice uygulayarak işçi sınıfı ile köylüler, sanayi ve tarım ile kentsel ve kırsal alanlar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmaktır; acil görevler, köylüleri devrimci ve işçi sınıfı modeline dönüştürme çalışmalarını her şeyden önceye almak, kırsal alanlara devlet desteğini artırmak ve bölgesel özellikleri korumayı ihmal etmeden kırsal alanlarda dengeli bir şekilde köyler inşa etmektir.

Raporda, Parti ve devletin kırsal alanlardaki ana konumunu güçlendirmeye dikkat etme gereğini vurgulandı.

Rapor, bölgesel özelliklere uygun olarak ilgili alanda yerel olarak temin edilebilen hammaddelerin ve diğer malzemelerin kullanılmasıyla yerel ekonomiyi geliştirmeyi ısrarlı bir siyasi talep olarak gündeme getirdi.

Şehir ve ilçe merkezlerinin görünümünü değiştirmek için yapılan çalışmaların ilerletilmesi ve ağaçlandırma, su tasarrufu ve çevrenin koruması alanlarını iyileştirmek için büyük çabalar harcanması gerektiği raporda kaydedildi.

Raporda, şehir ve ilçe Parti komitelerinin ve halk komitelerinin, bölgelerinin gelişimine rehberlik eden güçlü birer lokomotif, şehirlerin ve ilçelerin bakıcıları ve bölgelerindeki insanların yaşamından sorumlu ev sahipleri olma görevlerinden bahsedildi.

Kim Jong Un devletin varlığının mihenk taşını olan; ülkenin, halkın ve barışın haysiyetini ve güvenliğini savunmak için güvenilir bir garantiyi sürekli olarak güçlendirmeye yönelik ulusal savunma kapasitesinin istikrarlı bir şekilde artırılması doğrultusundaki devrimci tavrı ciddiyetle açıklığa kavuşturdu.

Rapor, partimizin ve Cumhuriyet hükümetinin iyi niyetli çabalar gösterdiğini ve Kore yarımadasında ve dünyanın geri kalanında barış ve güvenliği sağlamak için düşüncede birlik göstererek olarak bölgesel gerilimin tırmanmasını önlemek için en büyük sabrı gösterdiği; ancak ABD’nin KDHC’ye yönelik düşmane politikasının zayıflamak yerine daha şiddetli hale geldiği analizlerini yaptı.

Hiçbir şey, düşmanların devletimizi hedef alan ultra modern silahları artırdığını açıkça görürken, sürekli olarak kapasitemizi oluşturma konusunda başarısız olmaktan ve zaman kaybetmekten daha aptalca ve tehlikeli olamaz.

Gerçek şu ki, ancak ulusal savunma kapasitemizi bir an bile durmadan güçlendirdiğimizde, ABD’nin askeri tehdidini kontrol altına alabilir ve Kore yarımadasında barış ve refah elde edebiliriz.

Devletin güçlü savunma kapasitesinin diplomasiyi hiçbir zaman engellemediğini, sadece onu doğru rotaya yönelten ve başarısını garantileyen büyük bir araç olduğunu vurgulayan rapor; mevcut durumun askeri gücü artırmada asla tatmin olunamayacağını bir kez daha kanıtladığı tespitinde bulundu.

Yeryüzünde emperyalistler var olduğu ve devletimize karşı düşman güçlerin saldırganlık savaşı tehlikesi devam ettiği sürece, devrimci silahlı kuvvetlerimizin tarihi misyonu asla değiştirilemez ve devletin savunma kapasitesi, yeni gelişim yörüngesi etrafında sürekli olarak güçlendirilmelidir.

Rapor, Halk Ordusu’nun KİP’in devrimci ordusu, en yeni askeri donanıma sahip modern ordu, devletimizin ve halkımızın güvenilir savunucusu olmaya daha sıkı bir şekilde hazırlanması için görevler ortaya koyarken, ordunun hazırlanırken tüm ordunun Kimilsungizm-Kimjongilizm üzerine modellenmesini genel görev olarak görüyor.

Raporda, savunma sanayinin hızla gelişmesi için temel plan ve önemli stratejik görevler belirtildi.

Nükleer teknolojiyi daha da geliştirerek ve nükleer silahları daha küçük, daha hafif ve taktiksel hale getirerek ve süper büyük nükleer savaş başlığının üretilmesinde istikrarlı bir şekilde ilerleyerek; kendi girişimimize kaçınılmaz olarak eşlik eden nükleer tehdide karşı Kore yarımadasındaki çeşitli askeri tehditleri kapsamlı bir şekilde kontrol altına almak, kontrol etmek ve çözmek için, modern bir savaşta operasyonel görev ve saldırı hedefine göre çeşitli görevlerde kullanılabilecek taktik nükleer silahların geliştirilmesi gerekmektedir.

Rapor, 15.000 km menzil içindeki herhangi bir stratejik nesneyi doğru bir şekilde vurmak ve yok etmek için isabet oranlarını daha da artırarak nükleer kuvvetlerin önleyici ve misilleme amaçlı saldırı yeteneklerini geliştirme hedefini ortaya koydu.

Ayrıca, hipersonik kayma uçuş savaş başlığını kısa bir süre içinde geliştirme ve tanıtma, uzun menzilli nükleer saldırı kabiliyetinin artırılmasında büyük öneme sahip denizaltı ve sualtı fırlatmalı nükleer stratejik silahlara erişmek için, önceden planlandığı gibi sualtında veya karada katı yakıt motoru kullanarak kıtalar arası balistik roket geliştirme çalışmalarını ilerletme görevleri de gündeme getirildi.

Yakın gelecekte keşif uydusunun askeri amaçlarla çalıştırılmasıyla keşif ve bilgi toplama kabiliyetinin güvence altına alınması ve önden 500 km derinliğe kadar hassas keşif yapabilen keşif uçakları ve diğer keşif araçlarının geliştirilmesine yönelik en önemli araştırmanın gerçek ciddiyetle yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Ulusal savunma için bilim ve teknolojiyi yüksek seviyede geliştirerek ve daha yeni silahlar ve savaş ekipmanı üzerinde araştırma yapıp bunları geliştirerek Halk Ordusu’nu geleneksel açıdan teknik olarak gelişmiş elit bir ordu haline getirmek, savunma bilimi alanının şu anda karşısında olan ana görev olarak tanımladı.

Silahları ve teçhizatı akıllı ve BT, hassas, insansız, yüksek performanslı ve daha hafif bir temele oturtmak, mühimmat endüstrisinin temel hedefi olarak belirlenmeli ve araştırma ve geliştirme buna yönelik olmalıdır.

Raporda, ulusal savunma kabiliyetini sıkı bir şekilde güçlendirme yolunda asla ihmal edilemeyecek, hayati önem taşıyan halk direnişi seferberliği hazırlıklarını tamamlama görevi, derinlemesine ele alındı.

Raporda ulusal savunma kabiliyetini güçlendirmek için belirlenen önemli görevler, demir iradeli bir inancın ifadesidir; ABD’nin ve düşman güçlerin pervasızca silahlanmaları nedeniyle dünyadaki güç dengesinin bozulduğu bu mevcut durumda, bu topraklarda düşman güçlerin tehdit ve şantajı gibi söylemler sona erene dek; savaşın eşiğinde olma kısır döngüsü, diyalog ve gerginlik ortadan kalkana kadar ülkenin askeri kapasitesini sürekli olarak güçlendirme iradesidir.

Kim Jong Un, raporda bilim ve teknolojinin gelişimini teşvik etme ve özgüvene dayalı refaha erişmenin geniş alanını kendinden emin bir şekilde açma görevlerini ortaya koyuyor.

Rapor, bilim ve teknolojinin gelişimini sosyalist kuruluşta son derece önemli bir politika, hayati bir görev olarak tanımladı; bilime ve teknolojiye önem verme çizgisinin uygulanması sırasında ortaya çıkan sapmaları kapsamlı bir şekilde analiz etti; yeni beş yıllık plan döneminde her alanda bilim ve teknolojinin gelişimi için ulaşılacak hedefler oluşturdu ve bunları uygulamaya koyma yollarını belirledi.

Ulusal ekonomik kalkınma için yeni beş yıllık planın uygulanmasında acil bilimsel ve teknolojik sorunları aktif bir şekilde çözmek ve çekirdek ve ileri ultra-modern teknolojinin gelişimini teşvik etmek önemlidir.

Bilim ve teknolojinin gelişmesi için uygun Parti, devlet, idari rehberlik ve yönetim sistemi kurmak, bilim ve araştırma başarılarının paylaşılması çalışmalarını ilerletmeye devam etmek ve tüm insanları bilim ve teknoloji konusunda bilgili hale getirmek elzemdir.

Raporda Başkan, incelenen dönemde sosyalist kültürün inşasında elde edilen kazanımlara, deneyimlere, hatalara ve derslere değindi.

Sosyalist kültürde yeni bir çiçeklenme dönemi yaratmak ve yeni yüzyılda halkımızı kendimize özgü tarzda yüksek medeniyete ulaştırmak, Partimizin uzun erimli hedefi ve idealidir.

Rapor incelenen dönemde, toplumun tüm bireylerinin güçlü varlıklar haline gelmesinde önemli bir paya sahip olan, devrimin ilerleyişine canlılık katan, devrim ve sosyalist kuruluşu başarıyla hızlandıracak alanlar olan eğitim, halk sağlığı, edebiyat ve sanat, medya ve spor çalışmalarını inceleyerek değerlendirdi.

Eğitimin geleceğimizi tam olarak emanet edebileceğimiz bir hale getirme şeklindeki genel amaç ciddiyetle yinelendi ve yeni yüzyılda eğitimde köklü bir dönüş gerçekleştirerek ülkemizi birçok yeteneğe sahip eğitim gücüne dönüştürmek için eğitimin gelişmesine yönelik hedefler ve detaylı görevlerden de bahsedildi.

Orta ve yüksek eğitim alanında, eğitim içeriğini, yöntemlerini ve eğitim yönetim sistemini sürekli olarak güncellemek, modern günlerde eğitimin gelişim eğilimini karşılamaya ve pedagojik talebi karşılamaya yönelik olarak eğitimde radikal bir dönüş sağlamaktan sorumlu öğretmenlerin yetenek ve niteliklerini geliştirmek için metodolojik çalışma yapılmalıdır.

Okulların inşası da dahil olmak üzere eğitim koşullarının ve ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların güçlü bir şekilde yürütülebilmesi için ülke çapında eğitim alanına yönelik yatırım ve destek güçlendirilmelidir.

Raporda, sosyalist sağlık hizmetlerini en avantajlı ve gelişmiş halk sağlığına dönüştürerek insanlara daha iyi tıbbi hizmetler sağlamaya yönelik ayrıntılı planlar ele alındı.

Halk sağlığı alanı, önemli ölçüde tedavi ve önleme kurumları ile ilaç ve tıbbi cihaz fabrikalarının modernize edilme çalışmalarını yürütmeli ve sağlık çalışanlarının saflarını sağlam bir şekilde oluşturmalı ve dünyadaki her türlü sağlık kriziyle başa çıkmak için güçlü bir salgın karşıtı temel oluşturmalıdır.

Rapor ayrıca edebiyat ve sanat alanındaki çalışmaların ciddi bir analizini yaptı ve edebiyat ve sanatın tüm cephelerinde radikal bir dönüş yaparak Juche edebiyatının ve sanatının yeni çiçeklenme çağını ortaya çıkarmak için görevler ortaya koydu.

Edebiyat ve sanat alanında yaratıcılık rehberliği görevlileri, yaratıcılar ve sanatçılar; Juche karakteri, ulusal kimlik ve modernlikle ile uyumlu iyi eserler üretmek için girişimci çalışma ruhunu yüksek bir anlayışla sergilemeli; kendine özgü performanslar vermeli ve rezervlerin eğitimini uygun sistemler kurarak ve gelişim stratejisiyle net hedefler belirleyerek uzun vadeli bir temelde bilinçli olarak yürütmelidir.

Kitle iletişim araçları için bu yönde görevler, sosyalist inşada yeni köklü değişim ve yükseliş döneminin gerektirdiği şekilde Parti Kongresi’nin fikirlerinin, çizgisini ve politikalarının özünü tüm insanlara derinden aşılamak ve onlara Parti Kongresi kararlarının uygulanmasına ilham vermek için güçlü bir muhabirlik ve sözlü kampanya başlatarak yeni devrimin şiddetli alevlerini gazetelerde, haber kaynaklarında ve yayınlarda yükseltmek; fiziksel kültür ve spor alanı içinse ülkemizi gelişmiş spor milletlerinin saflarına katma çabalarımızı iki katına çıkarmak ve onurlu devletimizin prestijine ve konumuna uygun bir seviyeye ulaşmak olarak öne sürüldü.

Sosyalist kültürü inşa etmek için yenilikçi yönelimler; ilerlemek için bir sıçrama tahtası olarak, incelenen dönemde kazanılan başarılar, deneyimler, hatalar ve derslerle sosyalist kültürün tüm sektörlerinde büyük bir devrim meydana getirerek yeni Kore tarzı bir medeniyet yaratmaya yönelik görkemli planın bir yansımasıdır.

Rapor, sosyalist olmayan, sosyalizm karşıtı uygulamaların ortadan kaldırılması ve ülke genelinde tüm Parti, devlet ve toplumun görev olarak sosyalist yaşam tarzının kapsamlı bir şekilde kurulması yolunda ilerlemesi yoluyla halkın zihinsel ve ahlaki yaşamında devrimci bir değişim gerçekleştirme konusuna vurgu yaptı.

Tüm insanlar, kendimize özgü asil ve medeni yeni yaşamını yaratmalı, geliştirmeli ve sosyalizme olan inancını ve birbirlerine duyduğu sevgiyle güveni derin bir şekilde içselleştirerek, sosyalist yaşam tarzına ters düşen uygulamalara karşı güçlü bir kitle kampanyası düzenlemelidir.

Başkan, raporunda, Cumhuriyetimizin radikal bir yükselişine ve devrimin yeni bir aşamaya girmesine tanıklık eden gerçekliğe yanıt olarak devlet sosyal sistemini daha da sağlamlaştırmak için görevler ortaya koyuyor.

Rapor, sosyalist sistemimizin içkin karakterine uygun bir şekilde devletin halk öncelikli doğasını güçlendirme; birleşik, bilimsel ve stratejik kontrolü gerçekleştirme; yasalarla yönetilen sosyalist bir devlet kurma sürecinin gerektirdiği şekilde toplum genelinde devrimci bir hukuka uyma ruhu oluşturma; ihtiyacının altını çizdi; yargı ve savcılık organları ile kamu ve devlet güvenlik organlarını, sosyalist sistemin güvenilir savunucuları olarak sistemi, politikayı ve halkı savunmak için üstlendikleri kutsal görev ve görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Başkan, raporunda, Parti ile kitleler ve Parti’nin sınır örgütü arasında bir bağlantı olan emekçi halk örgütlerini, güçlü siyasi örgütlere ve sosyalizmi kurmak için büyük güçler dönüştürmek için önemli görevler ortaya koydu.

Rapor, tüm üyelerini, Partinin devrimci fikrine sıkıca kuşanmaları için ideolojik eğitimden sorumlu kuruluşlar olarak emekçi halk örgütlerinin bu görevlerine uygun şekilde kendi iç işlerine sımsıkı sarılmaları ihtiyacının altını çizdi; özellikle de Partinin güvenilir değişimi ve geleceği olarak gençlik ligini hazırlama ihtiyacını vurguladı.

Sosyalist kuruluşta etkileyici bir boyutta ilerlemeye giden yolu gösteren rapor, mevcut koşullardaki ekonominin, ulusal savunmanın ve kültür kuruluşu ile bilim-teknoloji geliştirme dahil, temel devlet meselelerinde bize özgü tarzda sosyalizmin avantajlarına ve kudretine tam anlamıyla yer vererek insanları bir sonraki aşamada yeni bir zafere güçlü bir şekilde ilham veren militan bir bayrak görevi görüyor.

Çeviri: Duygu Becerik – Reşat Onur Kurt – Öznur Çetin