Partimizin ve devrimimizin ilerleyişinde önemli bir siyasi olay olan Kore İşçi Partisi’nin (KİP) 8. Kongresi’nde, 5-7 Ocak Juche 110 (2021) arasında 7. Parti Merkez Komitesi’nin çalışmaları hakkında bir rapor hazırlandı.

KİP Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu (KDHC) Başkanı ve KDHC silahlı kuvvetlerinin başkomutanı Kim Jong Un, Parti Merkez Komitesi’nin çalışmaları hakkında rapor hazırladı.

Partimizin, devletimizin ve silahlı kuvvetlerin Başkanı Kim Jong Un 9 saatlik raporunda, Partinin 7. Merkez Komitesi’nin çalışmalarını kapsamlı ve derinlemesine analiz edip gözden geçirdi, sosyalist kuruluşta radikal bir ilerleme sağlamak için yeni bir mücadele hattı ve stratejik ve taktik politikalar belirledi; ulusal yeniden birleşme davasını, dış ilişkileri Parti çalışmasını ilerletmek için önemli görevler ortaya koydu.

Parti Merkez Komitesinin çalışmaları hakkındaki rapor, hâkim iç ve dış durum altında ilerlememizi engelleyen ve ciddi hatalarımızın altında yatan öznel ve nesnel faktörleri kabul ettiği ve Parti ve devletin genel işleyişini yenilemek ve sosyalist davayı zaferin bir sonraki aşamasına geçirmek için, açık mücadele görevlerini ve yollarını gösterdiğinden, harika bir pratik programdır.

Kore devriminin şu aşamadaki yolunu açıkça gösteren raporun özü; kendi gücümüzü ve kendi itici gücümüzü her şekilde artırmanın, mevcut tehdit ve zorlukların cesurca üstesinden gelerek net bir ilerleme kaydetmenin ve kendimize özgü tarz sosyalizmin kuruluşunda yeni bir sıçrama yapmanın gerekli olduğudur.

Partimizin seçkin ideolojisi ve teorisini kapsamlı bir şekilde ele alan rapor, devletimizin refah ve kalkınması ve halkın mutluluğunun yeni bir aşamaya geçmesi için verilen mücadelede bağlı kalınacak bir militan amacına sahip ve Juche davasının tarihsel kökleriyle bugünü ve yarını sağlam bir şekilde birbirine bağlayan devrimci bir belge niteliğini haizdir.

Davamızın haklılığına ve zaferine olan inançla, boyun eğmeyen ve güçlü bir şekilde zorlu bir mücadele yürüterek kendimize özgü tarzdaki sosyalizmin tüm boyutlarıyla gelişmesini sağlayacak son derece önemli yönergeleri almaları, Partimiz ve halkımız için en büyük onur ve büyük bir teşviktir.

KİP 7. Merkez Komitesinin çalışmalarına ilişkin rapor aşağıdaki sistemlerden oluşmaktadır:

İncelenen dönemde elde edilen başarılar

Sosyalist kuruluşta çığır açan bir ilerleme kaydedilmesi

Ülkenin bağımsız bir şekilde yeniden birleşmesi ve dış ilişkilerin geliştirilmesi

Parti çalışmalarının geliştirilmesi

Kim Jong Un Raporunun bir önsözünde, genel olarak, incelenen dönemde Parti Merkez Komitesi’nin, KİP 7. Kongresinde kendisine verilen ağır ama şerefli misyonu yerine getirmek için sağladığı rehberlikten bahsetti.

Parti Merkez Komitesi, Parti Genel Kurulu da dahil olmak üzere düzenli olarak büyük Parti toplantıları düzenleyerek, Partinin 7. Kongresinde alınan kararların uygulanması için zamanında tedbirler almış ve tüm Partiyi, tüm devleti ve tüm halkı, bu tedbirleri hayata geçirmek için olumlu bir şekilde harekete geçirmiştir ve böylece büyük başarılar elde etmiştir.

Rapor, ciddi iç ve dış koşullar altında ekonomik çalışma da dahil olmak üzere çeşitli alanların çalışmasında ciddi hataların yapıldığını, ancak bunların yeni gelişme aşamasında ve sosyalist davanın ilerleyişinde yapılan sapmalar olduğunu ve önemli sorunlar olduğunu kaydetti. kesinlikle bizim bilgeliğimiz ve çabalarımızla çözülebilir.

1. İncelenen Dönemde Elde Edilen Başarılar

Kim Jong Un raporunun ilk sisteminde, partimizin ve halkımızın inceleme döneminde elde ettiği başarıları gururla değerlendirdi.

KİP, 7. Parti Kongresinden bu yana geçen beş yıl boyunca her engeli büyük bir zafere dönüştürmek için yılmaz bir hücum mücadelesi yürüttü ve bu süreçte kazanılan zafere karakterini veren, yeni gelişme çağının ve bizim önce devlet ilkemiz çağının başlatılmasıdır.

Raporda da belirtildiği gibi önce devlet ilkemizin çağı; tarihteki her türlü zorluklarla cesurca yüzleşmesinin kazanımı olarak KİP’in halk için mümkün olan tüm çabaları göstermesi ve kararlılıkla kendi gücünü oluşturması sayesinde, devletin haysiyetini ve konumunu yüceltmek için verilen yaşam mücadelesinin sonucunda doğan Cumhuriyetimizin yeni bir kendi kendine yeterlilik ve refah çağıdır.

Rapor ilk olarak, incelenen dönemde, siyasetin temelinde önce halk doktrinin yer alması sayesinde elde edilen başarıları gözden geçirdi.

7. Parti Kongresinde alınan kararların uygulanmasına yönelik son beş yılda elde edilen en büyük başarı, devrimimizin ilk itici gücü olan siyasi-ideolojik gücün radikal bir şekilde artmasıdır.

İncelenen dönemde Parti Merkez Komitesi, Parti’nin ve halkın düşüncede birlik tutumunu bir kaya gibi sağlamlaştırmada; sosyalist davanın itici gücünü artırmada; Partinin ayakta kalması veya yıkılması ve sosyalizmin zaferi veya başarısızlığı için belirleyici olan önce halk doktrinine dayanan siyaseti kuvvetli ve tutarlı bir şekilde açarak, temel bir mesele ve ana siyasi tavır olarak öne sürerek rolünü artırmada kayda değer bir başarı elde etti.

“Her şey halk için ve her şey onlar sayesinde!”; bu, Parti Merkez Komitesinin gözden geçirilen dönem boyunca bir karış sapmadan ve en ufak bir taviz vermeden sıkıca tutunduğu önderlik anlayışının özüydü.

Parti Merkez Komitesi, önce halk doktrininin Parti ve devlet faaliyetlerine derinlemesine uygulanmasını sağlamak için yoğun çabalarla, onu gerçekleştirmenin önünde engel oluşturan her türlü halk karşıtı faktörü ortadan kaldırmak için kesintisiz bir mücadele yürüttü.

Rapor, devletin sağlam bir siyasi iklimi ve Partimiz ile devletin özelliklerinden biri olarak önce halk doktrinini güvence altına almak için, Parti Merkez Komitesi tarafından yürütülen titiz siyasi hücumu analiz etti.

Parti Merkez Komitesi’nin siyasi-ideolojik konumu pekiştirme çalışmalarında özel bir öneme sahip olan şey, Juche’nin devrimci davasına ardıllık sağlama ve Juche’nin devrimci davasını geliştirme döneminin gerektirdiği şekilde, devrimci gelenekler için verilen eğitimi daha da yoğun bir şekilde yürütmesiydi.

Gözden geçirilen dönemde Parti Merkez Komitesi’nin elde ettiği önemli başarılardan biri; zorlukların tüm parti ve tüm toplum tarafından aşılması ile, toplumun tüm kesimlerinin Japon karşıtı gerillaların sergilediği ruhu, Mt Paektu’da yaratılan ve büyük devrimci geleneklere dayanan ruhu sıkıca kuşanması, böylece Koreli devrimcilerin asil savaşma ruhunun ve mizacının kesin bir şekilde miras alınması alışkanlığını oluşturulmasıdır.

Parti Merkez Komitesi, Parti üyelerini ve halkı durumun gerekliliklerinin, Partinin yaklaşımının ve devrimci görevlerinin bilincine vardırmak ve onları güçlü bir şekilde hararetli bir mücadeleye teşvik etmek için için zamanında ve dinamik siyasi faaliyetler düzenledi.

Önce halk doktrinine dayanan siyasetin gücü, devrimin gelişmesinin itici gücünü halkın kalbinde bulma ve onları harekete geçirme gücü, insanların zorluklarla ve durumun değişikliğiyle başa çıkma ruhsal gücü ve yaratıcılığının en yüksek mertebede talep edilmesiyle açık bir şekilde ifade buldu.

Rapor, halka adanmış hizmet anlayışının, Parti ve devletin tüm çalışmalarında iyice kök saldığına değindi.

Parti, çizgisini ve politikalarını oluştururken ve uygulamaya koyarken; insanların yaşamlarındaki acil gereksinimlerine ve isteklerine saygı duyarak ve onların hayatını kolaylaştırmayı her şeye kıyasla önceleyerek, ölçüt olarak halkın geri dönüşlerini ve değerlendirmelerini kullanarak; tüm üretim ve inşaatı gerçekleştirme ilkesini istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. Ayrıca, tüm Parti örgütlerinin ve ulusal kurumlarının, kendilerini halka adama ruhunu yüksek bir şekilde sergileme çalışmalarına da özel çaba gösterdi.

Parti Merkez Komitesinin, ülkeyi ve halkı sadece askeri tehditlerden değil, askeri olmayan ani tehditlerden de sıkı sıkıya koruyan, halkın gerçek ordusu olarak Halk Ordusu’nun görevini yerine getirmesini sağlaması; önce halk doktrinine dayanan siyasetin önemli bir parçası haline geldi.

Parti Merkez Komitesi; tüm parti örgütlerinin çetin durumda olanlara ve sıkıntı çekenlere içtenlikle yardım etmesini ve onları yaşamaya değer bir hayata ulaştırmasını sağlayarak, toplumu geniş bir aile olarak birleştirmede çok değerli başarılar elde etmiştir.

KİP’in güven, bağlılık, takdir ve yükümlülükle dolu önce halk prensibine dayanan politikası sayesinde; devrimimizin siyasi ve ideolojik konumu ciddi derecede sağlamlaştırıldı, engelleri ve zorlukları aşabilecek muazzam bir güç biriktirildi ve halk kitleleri odaklı Kore tarzı sosyalizmin üstünlüğü ve canlılığı, tüm yönleriyle sergilendi.

Rapor gözden geçirilen dönemde, önce halk ilkesine dayalı siyasetin tam anlamıyla uygulanabildiğinde çetin durumlara, çeşitli zorluklara ve gizli yetersizliklere rağmen tüm olumsuz öznel ve nesnel faktörlerin üstesinden gelmenin ve sosyalist kuruluşun büyük görevlerini kolayca gerçekleştirmenin mümkün olduğunun, bir kez daha kanıtlanan değerli felsefesi olduğunu vurguladı.

Başkan, incelenen dönemde kendi gücümüzü artırma mücadelesinde, Partimizin ve halkımızın elde ettiği başarıları gözden geçirdi.

Partimizin ve halkın 7. Parti Kongresinde alınan kararları uygulama mücadelesi, çeşitli zorlukları aşmayla ve kendi kendine var olabilmenin, kendi kendine gelişmenin ve ilerlemenin motoru için can damarı olan özgüvenle sosyalist kuruluşta yeni bir yol açmak için olumlu bir hücumdu.

Partinin 7. Kongresinde vurgulanan özgüven ruhu ve bunun somutlaştırılmasına yönelik politikalar detaylandırıldı ve Parti genel kurullarında uygulamaya konuldu. Bu süreçte, Partimizin kendine güven stratejisi, düşman güçlerin alçak yaptırımlarını, kişisel gelişim yeteneğimizi ve öz motivasyon gücümüzü artırmak ve siyasi bir çizgiye dönüştürmek için altın bir fırsat haline getiren bir hücuma; sosyalist kuruluşta sürekli korunacak bir siyaset hattına dönüştü.

Tüm halkın kendi kendine gelişme kapasitesini artırarak sosyalist kuruluşu hızlandırmaya yönelik mücadelesi sayesinde kendine güven, Juche Kore’nin ulusal geleneklerine ve Kore devriminin nacizane savaş ruhuna dönüştü.

Ekonomik kuruluşun beklenen stratejik hedeflere ulaşamamasına rağmen, kendi çabalarımız vesilesiyle istikrarlı ekonomik kalkınma için değerli bir temel sağlandığını belirten raporda, açıklamalar şu şekilde devam etti: Bu başarıların en büyüğü, Kore tarzı sosyalizmin varlığının ve yaşam çizgisinin maddi temeli olan kendi kendine yetebilen ulusal ekonominin, sosyalist ekonominin, temelinin oturmuş ve can damarlarının korunmuş olmasıdır.

Parti Merkez Komitesi, ekonomik çalışmalar üzerinde devletin birleşik rehberliğini ve stratejik yönetimini güçlendirmek için devrimci önlemler alarak ve sosyalist ilkenin ekonomik alanda iyice gözetilmesini sağlayarak, genel ekonomiyi yeniden düzenlemek ve geliştirmek için yeni potansiyeller biriktirdi.

Parti, genel ulusal gücün oluşması ve halkı sosyalist medeniyete götürmek için önemli bir siyasi çalışma olarak inşaat işine önem vermiş ve incelenen dönemde inşaat çalışmalarını önemli derecede hızlandırarak ülkenin görünümünü kökten değiştirmiştir.

Sürekli ve şiddetli kuraklık, sel ve her türlü kıtlığa rağmen tarım sektörü, bilimsel tarım ve yüksek verim için yoğun bir teşvik buldu ve böylelikle tahıl üretiminde eşi görülmemiş bir artış yaşandı.

Kendi kendine yeten ekonominin ikiz sütunları olan metal endüstrisi ve kimya endüstrisinin Juche ve kendi kendini destekleme temeline oturtulması için bir atılım yapılmış; elektrik, kömür, makine ve demiryolu taşımacılığı ile bilgi ve iletişim alanlarını geliştirmek için atılan temellerde ve teknik hazırlıklarda bir dizi başarı kaydedilmiştir.

Hafif sanayi alanındaki büyük fabrikalar ve işletmeler, tüketim mallarının kalitesini ve üretimini radikal bir şekilde iyileştirme potansiyelini garanti altına almak ve balıkçılıkta yerleşik üretimi sistematik olarak artırmaya yönelik bir temel sağlamak için yeniden tasarlanmıştır.

Ülke çapında ve tüm halkı kapsayan ağaçlandırma kampanyası devam ederken, bir milyon hektardan fazla yeni orman yaratıldı; ağaçlandırma, suları muhafaza etme, arazi ve çevre koruma ve kentsel yönetim için güçler ve araçlar hazırlandı.

Bilim ve teknoloji alanında, ulusal öneme sahip projeler için belli görevler yerine getirilmiş ve diğer değerli bilim-teknoloji başarıları elde edilmiş, buluşları yapılmıştır. Eğitim alanında, eğitimin içerik ve yöntemlerinde reform yapılması ile eğitim koşullarının ve ortamının iyileştirilmesi için yürütülen kampanya hareketlidir.

Halk sağlığı alanındaki maddi ve teknik temel daha da güçlendirilmiş; dünya çapında pandeminin yayılmasını durdurmak için önleyici ve yoğun acil durum salgınla mücadele kampanyası ile, hijyen ve salgınla mücadele alanında iyi düzenlenmiş bir çalışma sistemi ve temel atılmıştır.

Sporun bilimsel bir temele oturtulması ve sıcak bir spor rüzgârının yükselmesi için çalışmalar hız kazanmış ve doğal afetler dahil her türlü felaketle esnek bir şekilde baş edebilmeyi mümkün kılmak için afet önleme ve kriz kontrolü için ulusal bir sistem kurma çalışmaları hızlandırılmıştır.

Son beş yıldır süregelen sert yaptırımlar, abluka ve şiddetli felaketler karşısında kendi gücümüzü sürekli olarak artırmak için verdiğimiz mücadelede elde ettiğimiz başarılar, yorucu çabalarımızın ve kalkınma kapasitemizin sonucudur ve normal zamanda ekonomik kuruluş başarılarından kat kat büyüktür. Zorluklar karşısında biriken muazzam kendini geliştirme gücü sayesinde, Partimizin ve halkımızın güçlü bir sosyalist ulusun ortaya çıkışı yolunda büyük ilerleyişi, daha büyük kapsam ve derinlikte, daha güçlü bir şekilde hızlanacaktır.

Başkan, raporunda, devletin nükleer savaş caydırıcılığını ve ulusal meşru müdafaa yeteneklerini pekiştirme mücadelesinde elde edilen başarılara değindi.

Devlet nükleer gücünü oluşturmak şeklindeki büyük davayı başarmak, ideal güçlü bir sosyalist devletin inşası sürecinde öncelikle Partimiz ve halk tarafından başarılması gereken stratejik ve baskın bir hedefti.

Kore topraklarını ve ulusunu bölen dünyanın ilk nükleer silah kullanıcısı ve savaş şefi olan ABD’nin saldırgan güçleri ile yüzyıllardır süren doğrudan çatışma içinde yürütülmek durumunda kalan Kore devriminin özellikleri ve bizim jeopolitik özelliklerimiz, halkın refahı, devrimin kaderi, devletin varlığı ve bağımsız gelişimi için, başlatılmış olan nükleer güç inşasını kesintisiz olarak sürdürmemizi gerekli kıldı.

 Başkan önderliğindeki Parti Merkez Komitesi, nükleer gücün inşasının büyük davasını gerçekleştirmek için bir atılım operasyonu planladı, tüm partiye ve tüm halka aynı anda iki cepheyi ilerletme hattını hayata geçirmesi için ilham verdi ve ulusal savunma bilimcilerini ve nükleer bilim adamlarını gerçek devrimciler, vatanseverler ve ölüme meydan okuyan birliklerin üyeleri olarak hazırlamak için yoğun bir ideolojik kampanya örgütledi ve başlattı.

Parti Merkez Komitesi’nin ülkenin ve ulusun kaderini korumak için yürüttüğü enerjik ve üstün rehberlik ve faaliyetler, KİP tarzının stratejik bir silahının doğduğu bir mucizeler tarihini açıyor.

Rapor, nükleer kuvveti modernize etme hedeflerine ulaşmak amacıyla tamamen yeni nükleer yetenekler oluşturmak için büyük bir devrimci dönüşün tarihsel gidişatını ayrıntılı olarak açıkladı.

Parti Merkez Komitesinin doğrudan rehberliğinde, “Hwasong Roketi” serisinin orta menzilli ve kıtalararası balistik roketleri ile “Pukguksong” serisinin denizaltı ve kara balistik roketleri, kendilerine has operasyonel görevlerini yerine getirmek üzere kendi tarzımızda üretildi. Bu, devletimizin bir nükleer silah devleti olarak statüsünün daha net bir tanımını verdi ve mükemmel bir nükleer kalkan oluşturarak herhangi bir tehditle başa çıkmak için güçlü ve güvenilir stratejik caydırıcılığını sağlamlaştırmasını mümkün kıldı.

İncelenen dönemde, zaten birikmiş olan nükleer teknoloji, nükleer silahları en aza indirmek ve standartlaştırmak ve onları taktiksel hale getirmek ve süper büyük bir hidrojen bombasının geliştirilmesini tamamlamak için hızlı bir gelişme gösterdi. Parti Merkez Komitesi, 29 Kasım 2017’deki ICBM [Kıtalararası Balistik Füze ­-Ç.N.] “Hwasong-15” deneme ateşlemesini başarıyla tamamlayarak, bir devlet nükleer gücü inşa etmenin tarihi davasının ve bir roket gücü inşa etme davasının başarıldığını tüm dünyaya gururla ilan etti.

Mevcut formül açısından 20-30 yılda bile imkansız olan bir devlet nükleer kuvveti inşa etmenin büyük davacının başarısına; aynı anda ekonomik kuruluşu ilerletme ve nükleer güç inşa etme hattından dört yıl sonra, Partinin 7. Kongresinden bir yıl sonra tanık olunmuştur. Bu, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mucize ve 7. Merkez Komitesi’nin Parti, devrim, ülke, halkı ve geleceği için gerçekleştirdiği; Kore ulusunun tarihindeki en önemli atılımdır.

Parti Merkez Komitesi, 2017’deki büyük tarihi Kasım olayından sonra bile nükleer gücü hızla geliştirme mücadelesine sıkı bir şekilde önderlik ederek yeni büyük zaferler elde etti.

Parti Merkez Komitesinin daha güçlü harp başlıkları ve iyileştirilmiş bir harp başlığı kontrol sistemine sahip küresel bir saldırı roketi geliştirmeye karar verdiğini ve bu tarihi görevi, milli savunma alanında çalışan bilim insanlarının vatanseverliğine ve sadakatine güvenerek yerine getirdiğini hatırlatan rapor; 11 eksenli kundağı motorlu fırlatıcı üzerindeki roket yeni devasa türün devasa boyutlarda olduğunu teyit etti; bu türün Partinin 75. kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlenen askeri geçit töreni sırasında sergilenerek, ultra modern nükleer gücümüzün vuruş kabiliyetini tam olarak gösterdi.

Bir devlet nükleer gücü inşa etmenin büyük davasının başarılması ve devam eden gelişimi, Başkan’ın önderlik ettiği Parti Merkez Komitesi’nin örgütlenme kabiliyetinin ve önderliğinin bir zaferidir ve bağımsızlığa ve güçlü şevke olan yılmaz bir inançla ölüme meydan okuyan ulusal savunma alanındaki bilim insanları ile tüm Korelilerin büyük bir zaferidir.

Raporda, düşmanın çaresizce cephane oluşturması ile başa çıkabilmek için ulusal savunma bilimi alanında birbiri ardına yeni silah sistemlerinin geliştirildiği ve böylece devletimizin askeri teknolojideki üstünlüğünün geri döndürülemez hale getirildiği ve caydırıcı ve en yüksek düzeyde savaşma yeteneği olduğu gerçeği gözden geçirildi.

Dünya silah tarihinde görülmemiş bir süper güçlü saldırı silahı olan süper büyük MLRS (Çoklu Füze Ateşleme Sistemi –Ç.N.), ulusal savunma bilimi alanında geliştirildi ve bunu, yeni tip taktiksel roketler ve dünyanın en güçlü savaş başlıklarına sahip orta menzilli seyir füzeleri de dahil olmak üzere, ultra modern taktiksel nükleer silahların geliştirilmesi izledi. Bu, askeri teknolojide güvenilir bir avantaj elde etmemizi sağladı.

Mühimmat endüstrisindeki çalışanlar ve milli savunma alanında çalışan bilim insanları, dünyadaki gelişme trendlerini takip ederek kendimize özgü tarzdaki ana tankın geliştirilme yönünü düzgün bir şekilde sabitledi, üretim süreçlerini yeniden şekillendirdi ve üretim süreçleri, gelişiminin yeni bir aşamasına girmeye başladı. Ayrıca dünya standartlarında uçaksavar roket kompleksi, kundağı motorlu top silahı ve zırhsavar silahları geliştirme gibi başarılar elde ettiler.

Raporda ayrıca, incelenen dönemde, ulusal savunma bilimsel araştırma alanının, birden çok savaş başlığına sahip roketin rehberlik teknolojisini mükemmelleştirmek için araştırmanın son aşamasını yürüttüğünü, yeni tip balistik roketler için hipersonik uçuş savaş başlıkları dahil olmak üzere farklı savaş görevlerinin savaş başlıklarının geliştirilmesine yönelik araştırmayı bitirdiğini, bunların test ve üretimi için hazırlık yapıldığını kaydetti.

Orta ölçekli denizaltının modernizasyonundaki hedefin standardının doğru bir şekilde belirlendiği ve deniz kuvvetlerimizin mevcut yüzey altı operasyonel yeteneklerini göze çarpacak şekilde geliştirmek için deneysel olarak yeniden biçimlendirildiği, yeni nükleer enerjili denizaltının tasarımı tamamlandıktan sonra son inceleme aşamasında olduğu ve çeşitli elektronik silahların, insansız saldırı teçhizatının, keşif ve tespit araçlarının ve askeri keşif uydusunun tasarlanması tamamlandığı ve Halk Ordusunu dünyanın en güçlü askeri gücüne sahip kuvvetli bir orduya dönüştürmede büyük öneme sahip ulusal savunma araştırmalarında başarılar elde edildiği; gururla kamuoyuna açıklandı

Rapor, ulusal savunma bilimi ve mühimmat endüstrisinde yapılan cesur sıçramanın, devlet savunma kapasitesinin dünyadaki en iyiler arasında yer almasını sağladığını; bu sıçramanın aynı zamanda Parti Merkez Komitesinin genel Kore devrimini ilerletmeye yönelik stratejik planın gerçekleştirilmesinde büyük önem taşıdığını değerlendirdi.

Rapor, incelenen dönemde Halk Ordusu’nun elit güçlere dönüştürülmesi çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Partinin önderliğinde Halk Ordusu, devrimci görevini sadakatle yerine getirmek için iki cephede, ulusal savunma ve sosyalist kuruluş cephesinde, başarılar elde etti ve mucizeler yarattı ve son beş yıldaki en şiddetli ve sert sınavlar içinde ülkenin kara, hava ve denizlerini güvenilir bir şekilde savundu ve düşmanlardan gelen kışkırtıcı tehditleri kırılmaz bir savunma ve savaşa hazır duruş ile tamamen kontrol altına aldı, sosyalist kuruluş için barışçıl bir ortam temin etti.

Parti Merkez Komitesi, bir devlet nükleer gücü inşa etmenin büyük davasını başarıyla yerine getirirken ve gözden geçirilen dönemde devletin savunma kapasitesinde güçlendirilmesinde büyük bir ilerleme kaydederken, ülkeyi hem ismen hem de gerçek anlamda bir dünya nükleer gücü konumuna yükseltti ve büyük ülkelerin devletimizin ve ulusumuzun çıkarları üzerinden pazarlık yapma eğiliminde olduğu döneme son verdi.

Başkan önderliğindeki 7. Merkez Komitesinin, Parti Kongresi kararlarının uygulanmasında elde ettiği en önemli ve gurur verici zafer, KDHC halkının ve gelecek nesillerinin, savaşın korkunç felaketinden sonsuza kadar uzak, onurlu ve güçlü bir ülkede tam anlamıyla refah ve mutluluk yaratmasını güvencelemektir.

Başkan raporunda, incelenen dönemde KDHC’nın dış pozisyonundaki hızlı gelişimi gözden geçirdi.

Parti Merkez Komitesi, ekonomik kuruluşu ve bir nükleer kuvvetin inşasını eşzamanlı olarak ilerletme doğrultusunda elde edilen büyük zaferden sonra, devletin haysiyetini ve prestijini yüksek bir düzeye çıkarmak için dış faaliyetleri hızlandırdı.

İncelenen dönemde KDHC’yi çevreleyen dış ortam, ABD’nin ve takipçilerinin KDHC’ye baskı yapmak ve ablukaya almak için çılgınca manevralarla tezahür edilen çaresiz saldırısı nedeniyle, kuruluşundan bu yana tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ağırlıktaydı.

Parti Merkez Komitesi, ülkenin üstün çıkarlarına ve saygınlığına zarar verme girişimlerini kararlılıkla reddetti ve devrimci ilkeden en ufak bir taviz bile vermedi, en kötü duruma rağmen bağımsız duruşa daha sıkı bağlı kaldı; ki bu da KDHC’nin egemenliğinin asla ihlal edilemeyeceğinin ve onunla ilişkilerin iyileştirilmesinin, egemenliğine saygı duyulmadan kesinlikle mümkün olmayacağını tüm dünyaya açıkça duyurdu.

Parti Merkez Komitesi, çizgisinde cesur bir değişikliklik yaparak ve hücum stratejisi izleyerek, uluslararası toplum tarafından kabul edilen barış ve diyalog atmosferine doğru bir eğilim yarattı ve uluslararası arenada KDHC’nin statüsünü yükseltmek için ustaca dış faaliyetler düzenledi ve yönetti.

Rapora göre Partimiz, yeni yüzyılın gereği olarak Çin ile dostluk ilişkilerini geliştirmek ve özünde sosyalizm olan KDHC-Çin dostluk ilişkisinde yeni bir sayfa açmak için uzun soluklu ve özel KDHC-Çin ilişkilerinin geliştirilmesine öncelik verdi.

Parti Merkez Komitesi stratejik iletişimi güçlendirdi, karşılıklı anlayışı geliştirdi ve iki taraf arasındaki yoldaşça güveni derinleştirdi ve böylelikle, ortak dava mücadelesinde birbirleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlı olan iki ülke ve iki ülke halkı arasındaki zamanın gereklerine uygun olarak kardeşlik, dostluk ve birliğe süreklilik kazandırılmasının gerektiği olgusuyla KDHC-Çin zirvelerinin beş turu aracılığıyla KDHC-Çin ilişkilerinin yeni gelişimi için kesin bir garanti temin etti.

Parti Merkez Komitesi, geleneksel KDHC-Rusya ilişkilerinin taze gelişimine önem verirken, Rusya ile dostluk ve işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik dış faaliyetler yoluyla KDHC ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerinin ilerletilmesi için bir mihenk taşı yaratmıştır.

KDHC-Küba Pyongyang zirvesi ve KDHC-Vietnam Hanoi zirvesi aracılığıyla, Parti Merkez Komitesi, sosyalizmin amacına ulaşmak için ortak mücadelede şekillenen ve doğrulanan ikili ilişkileri, yoldaşlar, stratrjik olanlar, arasındaki özel ilişkiler olarak geliştirdi ve böylece sosyalist ülkelerle birlik ve dayanışmayı hızla güçlendirdi.

Parti Merkez Komitesi tarafından yürütülen aktif dış faaliyetler, sosyalist davaya güçlü bir ivme kazandırdı ve tüm dünyada bağımsızlığı, adaleti ve barışı korumaya yönelik yeni siyasi eğilimi yönlendiren Partimizin ve devletimizin prestijini ve otoritesini ortaya koydu.

Parti Merkez Komitesi, gözden geçirilen dönem boyunca KDHC ile ABD arasındaki güç dengesinde önemli bir değişiklik yarattı ve böylelikle devletimizin saygılığını ve prestijini harika bir şekilde gösterdi.

İki ülke arasındaki düşmanca ilişkilerde türünün ilk örneği olan iki ülkenin üst düzey liderlerinin yüz yüze görüşmelerinde, Parti Merkez Komitesi, bağımsızlık konusundaki güçlü duruşuyla yeni KDHC-ABD ilişkisinin kurulmasını güvence altına alan ortak bildirgenin oluşmasını sağladı.

KDHC-ABD zirve görüşmelerinin birkaç turu; bağımsız çıkarlarını, barışı ve adaleti bir süper güce karşı savunan KDHC’nın stratejik pozisyonunun tüm dünya önünde ortaya çıktığı, dünya siyaset tarihindeki en büyük ilgi duyulan olay haline geldi.

İncelenen dönemde, halkımızın yılmaz ve şeffaf bağımsız ruhu ve KDHC tarafından biriktirilen büyük güç temelinde Parti Merkez Komitesi, KDHC’nin stratejik konumunu ve prestijini fazlasıyla yükseltmiştir. Ve bu, KİP’in saygınlığını ve otoritesini ve büyük halkımızın konumunu sembolize ediyor.

KDHC’nin dış konumunun hızla yükselişinin, toprak ve nüfus olarak küçük olmasına rağmen, emperyalist gericiler tarafından kuşatma karşısında kaydedildiğini söyleyen raporda; Parti çizgisini ve politikalarını mutlak doğru olarak kabul eden ve giderek kötüleşen zorluklara rağmen Parti etrafında daha sıkı bir araya gelen halkımızın büyük birliğinin yarattığı büyük bir tarihi mucize olduğunu vurguladı.

Çeviri: Duygu Becerik – Reşat Onur Kurt